Định hướng phát triển

1. Mong muốn trở thành trung tầm Đào tạo nghề hàng đầu

Trở thành Trung tâm Đào tạo nghề hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo, tư vấn và huấn luyện kỹ năng lái xe , cải thiện tình hình, giảm thiểu tai nạn đến mức tối thiểu cho những người tham gia giao thông tại Việt Nam.

2. Hợp tác với nhiều đối tác góp phần nâng cao chất lượng

Mục tiêu phát triển chiều sâu, mở rộng đối tác ổn định hai chiều, góp phần đào tạo, tái đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao.

3. Xây dựng hệ thống tuyển sinh rộng rãi

Thiết lập hệ thống đại diện tuyển sinh, trao đổi liên kết đào tạo kỹ thuật và kỹ năng tại 64 tỉnh thành trong cả nước.

4. Nâng cao ý thức người tham gia giao thông qua nhiều phương tiện truyền thông

Phối hợp với các cơ quan báo chí, các tổ chức, các doanh nghiệp, tổ chức các hoạt động cộng đồng góp phần nâng cao ý thức của người tham gia giao thông.

Call Now