Luật GTĐB: Chương I: Những quy định chung

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;QUỐC HỘI ——- Luật số: 23/2008/QH12Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc ...

Đọc thêm
Call Now