450 câu hỏi dùng cho sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ 2013

450 câu hỏi dùng cho sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ 2013

Bộ 450 câu hỏi dùng để sát hạch lý thuyết ban hành theo văn bản số 851/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 5/3/2013 của Tổng Cục đường bộ Việt Nam về việc sử dụng bộ 450 câu hỏi dùng để sát hạch lái xe cơ giới đường bộ được biên soạn trên cơ sở hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Giao thông đường bộ.

Đã kế thừa các nội dung phù hợp cũng như khắc phục những tồn tại, hạn chế của bộ 405 câu hỏi phát hành từ năm 2009, với bố cục như sau:

  • Khái niệm và quy tắc giao thông đường bộ: 145 câu, từ câu hỏi 1 đến câu hỏi 145.
  • Nghiệp vụ vận tải: 30 câu, từ câu hỏi 146 đến câu hỏi 175.
  • Văn hóa, đạo đức nghề nghiệp người lái xe: 25 câu, từ câu hỏi 176 đến câu hỏi 200.
  • Kỹ thuật lái xe ô tô: 35 câu, từ câu hỏi 201 đến câu hỏi 235.
  • Cấu tạo và sửa chữa xe ô tô: 20 câu, từ câu hỏi 236 đến câu hỏi 255.
  • Hệ thống biển báo hiệu đường bộ: 100 câu, từ câu hỏi 256 đến câu hỏi 355.
  • Giải các thế sa hình: 95 câu, từ câu hỏi 356 đến câu hỏi 450.Sử dụng bộ 450 câu hỏi dùng cho sát hạch, cấp giấy phép lái xe hạng B2, C, D, E và các hạng F.
  • Sử dụng 420 câu hỏi (450 câu hỏi) dùng cho sát hạch, cấp giấy phép lái xe hạng B1 (không bao gồm 30 câu về nghiệp vụ vận tải).
  • Sử dụng 390 câu hỏi (450 câu hỏi) dùng cho sát hạch, cấp giấy phép lái xe hạng A3, A4 (không bao gồm 35 câu về kỹ thuật lái xe ô tô và 20 câu về cấu tạo và sửa chữa ô tô và 5 câu: 119, 120, 147, 152, 166).
Call Now